KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aero-Medika Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-924), ul. Kopernika 36/40

2) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail biuro@aeromedika.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c/d/f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w jednym lub więcej z niżej wymienionych celów:

  • podjęcia działań niezbędnych do zawarcia, wykonania umowy sprzedaży towarów i usług, wypożyczenia towarów,
  • działań poprzedzających realizację zawarcia, wykonania umowy sprzedaży towarów i usług lub wypożyczenia towarów, (w tym marketing produktów i usług własnych, uzgodnienia, sporządzenie oferty),
  • obsługi serwisowej,
  • realizowania zaopatrzenia w wyroby medyczne,
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, po-sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji, serwisu),
  • wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora, pracownicy administratora, firmy spedycyjne realizujące dostawę sprzętu, operatorzy pocztowi, dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych i doradczych, podmioty publicznoprawne;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, do momentu wycofania zgody przez pacjenta, przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji finansowej

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – jeśli to będzie możliwe, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą profilowane.